สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์: สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์ ชลิมา

ISBN:

Published: March 2nd 2014

Kindle Edition

357 pages


Description

สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์: สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์  by  ชลิมา

สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์: สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์ by ชลิมา
March 2nd 2014 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 357 pages | ISBN: | 4.31 Mb

รินทรรดาตองเดินทางมายังแผนดินโซมิเบียเพือทำภารกิจบางอยางแตแลวพรหมลิขิตกไดชักพาเธอใหมาตกอยูในเงือมมือโจรรายเขาเปนผูชายทีดูดุดันและเขาถึงยากในความรูสึกของหญิงสาวแตหลังจากไดใชเวลาอยูดวยกัน ความหวาดหวันทีเคยมีพลันสลายหลงเหลือเพียงความอบอุนอMoreรินทร์รดาต้องเดินทางมายังแผ่นดินโซมิเบียเพื่อทำภารกิจบางอย่างแต่แล้วพรหมลิขิตก็ได้ชักพาเธอให้มาตกอยู่ในเงื้อมมือโจรร้ายเขาเป็นผู้ชายที่ดูดุดันและเข้าถึงยากในความรู้สึกของหญิงสาวแต่หลังจากได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ความหวาดหวั่นที่เคยมีพลันสลายหลงเหลือเพียงความอบอุ่นอ่อนโยนจากทุกการกระทำของเขาแต่แล้วก็เหมือนฟ้ากลั่นแกล้ง ทำให้ชีวิตที่กำลังไปได้สวยพังทลายในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะเขาได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างของเธอความลับที่ฉุดรั้งให้จอมโจรเจ้าเสน่ห์กลายเป็นคนเย็นชาแสนป่าเถื่อนเขาย่ำยีทั้งร่างกายและหัวใจเธอ จนหญิงสาวไม่อาจทานทนได้อีกต่อไปและเธอก็เพิ่งประจักษ์ในวินEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์: สุดรอยทรายผูกใจภักดิ์":


autumdivers.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us